stanovenie spoločných, hranice presahujúcich cieľov

Cieľ, definovaný na začiatku projektu „Zvýšenie mobility na maďarsko – slovenskom pohraničí pomocou rozvoja verejnej dopravy“.

Na základe SWOT analýzy sme definovali problémy, ich vzájomné prepojenie, respektíve aj to, na akom stupni je možné predpokladať ich riešenie a tiež kto stojí na čele pri riešení zistených problémov. 

Na základe identifikovaných problémov boli stanovené ciele pre jednotlivé oblasti:

 

Táto skupina cieľov, respektíve opatrení tvorí pozadie akčných plánov, ktoré majú byť špecifikované, na základe ktorých môžeme neskôr formulovať stratégiu, ktorú si nielen že môžeme vytýčiť ako cestu, vedúcu k dosiahnutiu strategického cieľa, ale popri tom ju môžeme aj priebežne sledovať pomocou vhodne zostaveného, vyváženého systému ukazovateľov.

Stanovenie cieľov

Na základe definovania stavu, meraní a interwiev sme zostavili SWOT analýzy, stromy problémov a stromy riešení spoločne pre pohraničné regióny, respektíve samostane pre jednotlivé pilotné regióny. Na ich základe pokladáme za reálne dosiahnutie nasledujúceho cieľového stavu v budúcnosti.

 

 • Systémy verejnej dopravy oboch štátov budú prepojené, čím vznikne jednotná miestna doprava (medzi mestami Komárom – Komárno, Esztergom- Štúrovo),
 • respektíve doprava predmestského charakteru (medzi obcami oblastí Komárom a Komárno, respektíve Győr – Dunajská Streda), vytvoriac časté a rýchle spojenie medzi mestami a aglomeráciami.
 • Autobusové linky budú premávať v pravidelných intervaloch medzi 5 – 23 hodinou, cestujúci môžu cestovať modernými, klimatizovanými vozidlami so zníženou podlahou. 
 • Poskytovatelia služieb v oblasti budú pracovať v tarifnom spoločenstve, čo znamená, že ich tarifný systém bude zosúladený, na rovnakú vzdialenosť, alebo reláciu budú mať lístky a predplatné lístky, nezávisle od poskytovateľa služieb, rovnakú cenu. 
 • Lístky a predplatné lístky si bude možné zakúpiť aj cez Internet a pomocou mobilných zariadení, bude ich predávať každý poskytovateľ služieb.
 • Spoločným návrhom poskytovateľov služieb v oblasti pohraničia je HUSKCard, ktorou sa za jeden deň bude dať uskutočniť neobmedzené množstvo ciest na regionálnych linkách poskytovateľov služieb v pohraničí. HUSKCard zaistí nie len možnosť neobmedzeného cestovania na medzimestských autobusoch, ale aj na miestnych dopravných prostriedkoch spojom dotknutých obcí. HUSKCard sa dá ako elektronický lístok stiahnuť na elektronickú kartu ktoréhokoľvek poskytovateľa služieb alebo mobilný telefón.
 • Cestujúci si môžu svoje cesty naplánovať aj na počítači alebo na mobilnom zariadení a na Internete dostanú reálne informácie o mieste, kde sa dopravný prostriedok momentálne nachádza, o predpokladanej dobe odchodov a príchodov.
 • Na dôležitejších železničných a autobusových staniciach, ako aj v dopravných prostriedkoch, budú cestujúcim pomocou elektronického displeja poskytnuté v reálnom čase informácie o príchode a o odchode spojov, o prípadných alternatívnych možnostiach cestovania, respektíve o problémoch.
 • Cestovné poriadky, informačný materiál na staniciach, letáky a inzeráty budú v každom regióne publikované v jednotnom vzhľade, aj takto zdôrazňujúc zosúladené služby a spoluprácu v celom regióne.
 • Cezhraničné cestovanie sa stane samozrejmosťou, zvlášť za účelom dochádzky do práce alebo do školy.
 • Rozvoj verejnej dopravy vo veľkej miere podporí rozvoj hospodárskych, spoločenských, obchodných a kultúrnych stykov medzi skúmanými regiónmi.

 

Na dosiahnutie tejto, ani zďaleka nie utopistickej vízie – na realizáciu ktorej je samozrejme potrebných niekoľko rokov – nie je potrebný iba rozvoj dopravy, ale aj zmena vonkajšieho okolia (napr. právne predpisy, stupeň hospodárkskeho rozvoja, demografické pomery atď.), ktoré majú rozhodujúci vplyv na požiadavky na dopravu a na dopravnú sieť.

Vyššie sme podrobne rozobrali silné a slabé stránky štyroch pilotných regiónov, možnosti zintenzívnenia cezhraničnej verejnej dopravy, ako aj nebezpečenstvá na ňu číhajúce. Na základe SWOT analýzy sme problémy zhodnotili z niekoľkých hľadísk, skúmali sme, ako sú na sebe postavené, respektíve aj to, na ktorej úrovni je možno predpokladať ich riešenie a kto by mohol pri riešení definovaných problémov zohrávať vedúcu úlohu.  Skúmali sme tiež, akým spôsobom by bolo možné tieto problémy zmierniť. A napokon, ale rozhodne nie v poslednom rade prezentujeme aj to, akú úlohu má verejná doprava v súčasnej cezhraničnej doprave, respektíve aké sú hybné sily, dôvody cezhraničných dopravných kontaktov. Pokúsili sme sa tiež odhadnúť veľkosť a smer cezhraničnej dopravy v štyroch skúmaných regiónoch v budúcnosti.  

Na základe všetkých týchto poznatkov a všeobecných strategických cieľov môžeme ako strategický cieľ projektu TransHUSK definovať

nárast pomeru verejnej dopravy v cezhraničnej premávke.

Mohli by sa tak zlepšiť podmienky udržateľného rasu, keďže je známym faktom, že verejná doprava – berúc na zreteľ výkon rovnakej cesty – oveľa menej poškodzuje životné prostredie, ako individuálne spôsoby dopravy. Navyše kvantitatívnym a kvalitatívnym zlepšením ponuky verejnej dopravy by sa cezhraničné styky stali dosiahnuteľnými aj pre tých, ktorí v súčasnosti – v podstate z finančných dôvodov – ešte nemajú možnosť vôbec, alebo dostatočne často cestovať na druhú stranu hranice. Zlepšením spojenia môže narásť aj intenzita hospodárskych a kultúrnych stykov, čo so spätným účinkom na zlepšovanie hospodárskej situácie môže ďalej zvyšovať dopyt po službách cezhraničnej verejnej dopravy.   

V záujme dosiahnutia tohoto strategického cieľa, sčasti z hľadiska poskytovateľov služieb, sčasti z hľadiska ich užívateľov, to jest obyvateľstva (respektíve jeho zastupujúcich samospráv) a zamestnávateľov, vzdelávacích inštitúcií, je v mnohých bodoch nutné a možné zlepšiť v zárodku už aj v súčasnosti fungujúce procesy, respektíve je nutné a možné realizovať nové. A samozrejme je potrebné zaistiť pre ne primerané podmienky.

Dotazník o cestovaní cez maďarsko – slovenskú hranicu

S radosťou Vám oznamujeme, že projekt Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne” po úspešnej realizácii dospel do svojej záverečnej fázy.

V tejto etape projektu bude pre nás významnou pomocou, ak vyplnením nasledujúceho dotazníka prispejete k našej práci.

Dotazník je dostupný kliknutím sem.

Ďakujeme Vám za spoluprácu,

riešiteľskí partneri projektu:

 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI, Budapešť) a Inštitút priestorového plánovania (IPP, Bratislava)

Pripravuje sa stratégia rozvoja hromadnej dopravy v maďarskom pohraničí

Maďarská spoločnosť Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Ústav pre výskum dopravy, Nezisková s.r.o.) a bratislavský Inštitút priestorového plánovania vypracujú z podpory Európskej únie (EÚ) vo výške 380.000 eur stratégiu na rozvoj hromadnej dopravy. Tá sa bude týkať regiónov hraničiacich s Maďarskom.

Zdroj: http://www.svetpriemyslu.sk/domaci/stavebnictvi/16-08-2013/pripravuje-sa-strategia-rozvoja-hromadnej-dopravy-v-madarskom-pohrani