vytvorenie scenára a testovanie, budovanie stratégie;

Štruktúra cieľov stanovených v rámci predmetnej stratégie pozostáva zo sústavy nasledovných cieľov:

  • globálny cieľ, ktorý je definovaný na úrovni spoločnej cezhraničnej stratégie,
  • špecifické ciele, ktoré sú definované na úrovni jednotlivých oblastí záujmu (ponuky udržateľnej mobility, komfortné cestovanie, propagácia dopravných služieb a administratívny, legislatívny a finančný rámec) a reprezentujú strategické ciele celého projektu,
  • operačné ciele, ktoré zodpovedajú špecifickým cieľom na úrovni jednotlivých mikroregiónov (Győr – Dunajská Streda, Komárom – Komárno, Esztergom – Štúrovo a Gönc – Košice).

Globálny cieľ: Zvýšenie mobility vo verejnej doprave o 15 percent do roku 2020

 

Špecifický cieľ 1: Rozšírenie ponuky udržateľnej mobility

Popis: Tento špecifický cieľ napĺňajú štyri operačné ciele, ktoré sú osobitné pre každý mikroregión. Konkrétne ide o o.c. 1.1 Intenzívnejšie dopravné prepojenie pre mikroregión Győr – Dunajská Streda, o.c. 1.2 Pestrejšia ponuka verejnej dopravy pre Komárom – Komárno, o.c. 1.3 Rozmanitejšia ponuka verejnej dopravy pre Esztergom – Štúrovo a o.c. 1.4 Rozšírené možnosti cestovania pre Gönc – Košice.

Zdôvodnenie: Pre naplnenie globálneho cieľa stratégie je potrebné, aby sa existujúca ponuka verejnej dopravy zvýšila v každom jednom mikroregióne. Bohatšia a intenzívnejšia ponuka je dobrým predpokladom pre zvýšenie atraktivity samotnej verejnej dopravy v očiach cestujúcich.

Odporúčanie: Navrhujeme 5 konkrétnych projektov, ktoré napomôžu naplneniu vytýčeného cieľa. Konkrétne ide o Zvýšenie súčasnej ponuky verejnej dopravyZaloženie spoločnej dopravnej spoločnosti v regióne Győr – Dunajská Streda, Zriadenie novej turistickej linky v regiónoch Komárom – Komárno, Esztergom – Štúrovo a Gönc – Košice.

Špecifický cieľ 2: Vyššia kvalita cestovania

Popis: Špecifický cieľ pozostáva z o.c. 2.1 Efektívnejšia ponuka cestovania pre Győr – Dunajská Streda, o.c. 2.2 Optimalizovaná ponuka dopravy pre Komárom – Komárno, o.c. 2.3 Atraktívnejšie cestovanie pre cestujúcich pre Esztergom – Štúrovo a o.c. 2.4 Plnohodnotnejšie cestovanie pre Gönc – Košice.

Zdôvodnenie: Kľúčovou oblasťou pre zvýšenie mobility vo verejnej doprave je poskytnutie určitého štandardu a komfortu cestovania. Poskytovanie služieb s dôrazom na dodržiavanie stanovených noriem predstavuje významnú oblasť, ktorá vplýva na rozhodovanie cestujúcich medzi využívaním individuálnej alebo hromadnej dopravy.

Odporúčanie: Pre tento špecifický cieľ navrhujeme až 8 projektov. Harminonizácia autobusových a vlakových odchodov v regióne Győr – Dunajská Streda, Nový most medzi Komárommo a KomárnomOptimalizovaná verejná doprava pre Komárom – Komárno, Modernizáciu cesty medzi Levicami a Štúrovom, Harmonizácia autobusových a vlakových odchodov v regióne Esztergom – Štúrovo, Revitalizácia autobusového nástupišťa v centre Štúrova, Rrevitalizácia predstaničného priestoru Železničnej stanice v Štúrove pre mikroregión Esztergom – Štúrovo a Modernizácia súčasného železničného spojenia pre Gönc – Košice.

 

Špecifický cieľ 3: Cielená propagácia služieb verejnej dopravy

Popis: Skladbu cieľa tvorí o.c. 3.1 Dostupnejšia informovanosť pre cestujúcich pre Győr – Dunajská Streda, o.c. 3.2 Lákavejšia ponuka pre cestujúcich pre Komárom – Komárno, o.c. 3.3 Príťažlivejšia ponuka pre cestujúcich pre Esztergom – Štúrovo a o.c. 3.4 Prístupnejšie informácie pre cestujúcich pre Gönc – Košice.

 

Zdôvodnenie: Pre dosiahnutie cieľa je nadmieru dôležité, aby sa zvýšilo povedomie o možnostiach využívania hromadnej dopravy medzi všetkými cestujúcimi v daných regiónoch.

Pre získanie ďalších cestujúcich do systému verejnej dopravy, je preto nutné vytvoriť také marketingové nástroje, prostredníctvom ktorých sa dosiahne tento cieľ.

Odporúčanie: Na dosiahnutie tohto cieľa predkladáme 5 projektov. Vypracovanie marketingovej kampane na podporu cestovania autobusovou hromadnou dopravou pre prvý mikroregión, Vybudovanie systému priestorovej orientácie prostredníctvom informačných tabúľ v regióne Komárom – KomárnoUcelený marketingový produkt pre druhý región, Informačná kampaň pre tretí a Vybudovanie systému priestorovej orientácie prostredníctvom informačných tabúľ v regióne Gönc – Košice.

Špecifický cieľ 4: Flexibilnejšie organizačné, legislatívne a finančné podmienky v oblasti dopravy

Popis: Tento špecifický cieľ pozostáva z o.c. 4.1 Flexibilnejšie financovanie verejnej dopravy pre Győr – Dunajská Streda, o.c. 4.2 Intenzívnejšia cezhraničná spolupráca pre Komárom – Komárno, Bezpečnejšia a plynulejšia dorapva pre Esztergom – Štúrovo a o.c. 4.4 Chytrejšia ponuka pre Gönc – Košice.

Zdôvodnenie: Pre dosiahnutie stanovenej úrovne mobility, je dôležité aby sa vytvorili nové a upravili existujúce organizačné, legislatívne a finančné podmienky v oblasti verejnej dopravy.

Odporúčanie: V tejto oblasti navrhujeme 7 projektov. Konkrétne Vytvorenie a uplatňovanie dotačnej schémy pre účely rozvoja hromadnej dopravy, Vypracovanie štúdie na objasnenie prekážok v cezhraničnej verejnej dopraveVypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre zavedenie autobusových spojení EUROREGIO pre Győr – Dunajská Streda, Memorandum na podporu rozvoja cezhraničnej dopravy pre Komárom – Komárno, Štúdiu dopravného systému mest Esztergom a Štúrovo pre tento mikroregión a Integrovaný dopravný systém pre Gönc – Košice.

Dotazník o cestovaní cez maďarsko – slovenskú hranicu

S radosťou Vám oznamujeme, že projekt Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne” po úspešnej realizácii dospel do svojej záverečnej fázy.

V tejto etape projektu bude pre nás významnou pomocou, ak vyplnením nasledujúceho dotazníka prispejete k našej práci.

Dotazník je dostupný kliknutím sem.

Ďakujeme Vám za spoluprácu,

riešiteľskí partneri projektu:

 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI, Budapešť) a Inštitút priestorového plánovania (IPP, Bratislava)

Pripravuje sa stratégia rozvoja hromadnej dopravy v maďarskom pohraničí

Maďarská spoločnosť Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Ústav pre výskum dopravy, Nezisková s.r.o.) a bratislavský Inštitút priestorového plánovania vypracujú z podpory Európskej únie (EÚ) vo výške 380.000 eur stratégiu na rozvoj hromadnej dopravy. Tá sa bude týkať regiónov hraničiacich s Maďarskom.

Zdroj: http://www.svetpriemyslu.sk/domaci/stavebnictvi/16-08-2013/pripravuje-sa-strategia-rozvoja-hromadnej-dopravy-v-madarskom-pohrani