realizácia štúdie uskutočniteľnosti

Na zvyšovanie podielu verejnej dopravy je nevyhnuté:

  • zjednodušenie a zrýchlenie povoľovacích procesov,
  • odstránenie administratívnych prekážok pred poskytovaním služieb v druhej krajine (povolenie kabotáže),
  • dostatočný počet poskytovateľov služieb schopných poskytovať služby medzimestskej verejnej dopravy,
  • zámer spolupráce medzi poskytovateľmi služieb verejnej dopravy oboch štátov,
  • primerane kvalifikovaný/dvojjazyčný tím odborníkov u týchto poskytovateľov služieb,
  • vytvorenie podmienok vzájomného toku informácií medzi poskytovateľmi služieb, poskytovatelia služieb musia disponovať primeraným vozovým parkom,
  • a v konečnom dôsledku vytváranie dopravných združení medzi zainteresovanými miestnymi samosprávami (ako objednávateľmi služieb) a organizáciami poskytujúcimi služby verejnej dopravy na oboch stranách hranice.

Ako vidno, k dosiahnutiu strategického cieľa vedie dlhá a komplikovaná cesta, zahŕňajúca mnoho súvislostí. Samozrejme nie je postačujúce podmienky a procesy identifikovať – ako sme to už uviedli – na dosiahnutie strategických cieľov je potrebná existencia ich predpokladov, respektíve aj nepretržité sledovanie korektnej realizácie procesov, vedúcich k ich dosiahnutiu.

Pre sledovanie pokroku pri napĺňaní strategického cieľa a z dôvodu priebežného monitorovania realizácie akčných plánov je potrebné zadefinovať tzv. Balanced Scorecard. Náš návrh je nasledovný:

Ukazovatele strategickej mapy

PÍSMENO

NÁZOV

UKAZOVATEĽ

CIEĽOVÁ HODNOTA

 

Pomer verejnej dopravy vo všetkých cezhraničných cestách

%

15

A

proaktívna prevádzková doba

skutočná týždenná prevádzková doba/priemerná týždenná prevádzková doba (priemerná prevádzková doba = 100 hodín)

 

B

rozvoj železničných spojov a liniek

počet cezhraničných liniek, ks

 

všetky vozidlá, prechádzajúce cez hranicu, km

počet prípojov k cezhraničným spojom (doba čakania na prípoj = 15-30 minút), ks 

C

jednotný/priechodný systém cestovných lístkov

ks

 

D

spoločne prevádzkované linky

ks

 

E

popularizácia cestovných služieb

meranie informovanosti (koľko % opýtaných o nich vie)

 

F

prevádzkovanie moderného systému informovania cestujúcich

dvojjazyčná internetová stránka, ks

 

existencia dvojjazyčného zoznamu odchodov (počet moderných zastávok/počet všetkých zastávok)

služba poskytovania dvojjazyčných informácií na autobusových zastávkach (počet zastávok poskytujúcich dvojjazyčné informácie/počet všetkých zastávok)

G

priebežná údržba ponuky siete

počet merania cestujúcich ročne, ks

 

meranie spokojnosti cestujúcich (príslušný čiastkový index, 0 – 5 ako v škole)

H

neustály rozvoj úrovne poskytovaných služieb

počet oprávnených sťažností (ks)/cestujúci (osoba)

 

meranie spokojnosti cestujúcich (hodnota syntetizovaného ukazovateľa, 0 – 5 ako v škole)

I

zladenie cezhraničných a vnútroštátnych cestovných poriadkov

ks

 

J

existencia vhodných prevádzkovateľov

ks

 

K

primerane kvalifikovaný (a dvojjazyčný) personál

počet hlavných/cezhraničných liniek

 

L

vytvorenie dopravného(ých) zväzu(ov)

ks

 

M

existencia podmienok pre vzájomné prúdenie informácií

počet narušení premávky z dôvodu chybného prúdenia informácií ks/rok

 

N

zjednodušenie a urýchlenie povoľovacieho procesu

doba trvania povoľovacieho procesu

 

O

povolenie kabotáže

je povolená/nie je povolená

 

P

vhodný vozidlový park (autobusy, lokomotívy)

autobus, ks

 

lokomotíva, ks

priemerný vek, roky

Q

spolupráca medzi poskytovateľmi služieb verejnej dopravy oboch štátov

počet prehlásení o zámere spolupracovať, ks

 

Dotazník o cestovaní cez maďarsko – slovenskú hranicu

S radosťou Vám oznamujeme, že projekt Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne” po úspešnej realizácii dospel do svojej záverečnej fázy.

V tejto etape projektu bude pre nás významnou pomocou, ak vyplnením nasledujúceho dotazníka prispejete k našej práci.

Dotazník je dostupný kliknutím sem.

Ďakujeme Vám za spoluprácu,

riešiteľskí partneri projektu:

 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI, Budapešť) a Inštitút priestorového plánovania (IPP, Bratislava)

Pripravuje sa stratégia rozvoja hromadnej dopravy pri maďarsko-slovenských štátnych hraniciach

Maďarská spoločnosť Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Ústav pre výskum dopravy, Nezisková s.r.o.) a bratislavský Inštitút priestorového plánovania vypracujú z podpory EÚ vo výške 380 tisíc eur stratégiu na rozvoj hromadnej dopravy. Dve inštitúcie uchádzajúce sa o pomoc získali podporu na realizáciu projektu za účelom zlepšenia mobility v pohraničnom regióne v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko. Spolupracujúci partneri vytvárajú stratégiu, pripravujú štúdiu uskutočniteľnosti a vypracujú akčný plán na rozvoj cezhraničnej verejnej dopravy po viac ako 600 kilometrovom úseku maďarsko-slovenských hraníc.

Zdroj: http://www.kosickespravy.sk/pripravuje-sa-strategia-rozvoja-hromadnej-dopravy-pri-madarsko-slovenskych-statnych-hraniciach