vypracovanie spoločnej metodiky modelovania dopytu, SWOT analýza

Výsledky socioekonomickej analýzy a všeobecné plány rozvoja, spolu s dopravnými zvyklosťami dotknutého obyvateľstva a so spoznaním ich požiadaviek boli podkladom pre vypracovanie SWOT analýzy, stromov problémov a cieľovej matice. Na základe týchto informácií bolo možné následne vypracovať scenáre rozvoja služieb cezhraničnej verejnej dopravy.

Riešené územie pozostávalo zo štyroch mikroregiónov. SWOT analýza, ktorá odzrkadľuje aktuálny stav cezhraničnej dopravy ako aj demografickú a hospodársku situáciu bola vypracovaná samostatne pre každý mikroregión,

Následne bola spracovaná súhrnná SWOT analýza, ktorá pokrýva celé riešené územie ako jeden celok. Sú v nej zadefinované prvky, ktoré sú spoločné pre všetky skúmané mikroregióny. V prípade záujmu je možné nájsť všetky SWOT analýzy vo finálnej štúdii, ktorá tvorí výstup projektu.

Na základe porovnaní SWOT analýz, vypracovaných pre jednotlivé regióny sa ukazuje aj to, že jedna časť prvkov je všeobecná, platiaca pre všetky menšie pohraničné regióny Slovensko – maďarskej hranice, druhá ich časť je však charakteristická iba pre jednu, alebo niekoľko menších oblastí.

ü  Do prvej, všeobecnej skupiny patria prvorado tie faktory, ktoré aj na celoštátnej úrovni znamenajú silné stránky – slabé stránky – možnosti – riziká. Takéto faktory je samozrejme možné, respektíve nutné riešiť na celoštátnej úrovni. Najdôležitejšie z nich sú pravdepodobne otázky, týkajúce sa legislatívneho prostredia, alebo vytvorenia štruktúr, napomáhajúcich medzivládnej spolupráci a jej dobré fungovanie.

Zároveň však na miestnej úrovni alebo v prípade faktov, týkajúcich sa iba užšieho regiónu, je bezpodmienečne nutné zainteresovať aktérov vynášania rozhodnutí na miestnej úrovni.Na základe vypracovaných SWOT analýz, s použitím rozhovorov so zúčastnenými miestnymi samosprávami, poskytovateľmi služieb verejnej dopravy a zamestnávateľmi, sme pre náš projekt vypracovali stromy problémov, známe ako „metóda Ishigawa“. Faktory sme zoradili podľa viacerých hľadísk, do viacerých, na sebe postavených stupňov, berúc na zreteľ, že v konečnom dôsledku všetky prispievajú k mimoriadne nízkej intenzite verejnej dopravy v Maďarsko – slovenskom pohraničí.

Problémy sme zoradili sčasti podľa priamych príčin, a sčasti sme ich skúmali z toho hľadiska, ktorá skupina zúčastnených osôb, respektíve na akej úrovni, je schopná konať v záujme riešenia, respektíve svojimi rozhodnutiami zasiahnuť. Počas spomenutého prístupu sme museli konštatovať aj to, že časť problémov – na tejto úrovni – v podstate nie je možné ovplyvniť, respektíve je potrebné riešiť ich mimo tohto projektu.

Všeobecné problémy rozvoja verejnej dopravy na maďarsko – slovenskom pohraničí:

Dotazník o cestovaní cez maďarsko – slovenskú hranicu

S radosťou Vám oznamujeme, že projekt Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne” po úspešnej realizácii dospel do svojej záverečnej fázy.

V tejto etape projektu bude pre nás významnou pomocou, ak vyplnením nasledujúceho dotazníka prispejete k našej práci.

Dotazník je dostupný kliknutím sem.

Ďakujeme Vám za spoluprácu,

riešiteľskí partneri projektu:

 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI, Budapešť) a Inštitút priestorového plánovania (IPP, Bratislava)

Je potrebný rozvoj verejnej dopravy v prihraničných regiónoch

Patince. V Patinciach sa konala záverečná konferencia projektu „Rozvoj verejnej dopravy ako nástroj pre zvýšenie mobility v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne“. Celkovým cieľom programu, ktorý sa začal 1. septembra 2012. a trval osemnásť mesiacov, bol vypracovanie zlúčeného systému verejnej dopravy v slovensko – maďarskom pohraničnom regióne.

Tlačovú konferenciu tohoto stretnutia si môžete pozrieť tu:

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/93?date=02.06.2014

http://www.hirek.sk/video/20140605202909/Fejleszteni-kell-a-tomegkozlekedest-a-hatarmenti-tersegben.html